اسامی دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع دکتری گروه اقتصاد

اسامی دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع دکتری گروه اقتصاد

 

ایمیل

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

leilaargha@yahoo.com                     

9114290001

لیلا آرغا

1

Amiri.beh@yahoo.com                      

9114290002

بهزاد امیری

2

Pourmehr.m@gmail.com

9114290003

مهدی پور مهر

3

Y_teimori@yahoo.com

9114290004

یونس تیموری

4

kolsoomroshani@yahoo.com

9114290005

کلثوم روشنی

5

m.kabirian@yahoo.com 

9114290006

مهری کبیریان

6

omid_sharifi2002@yahoo.com

9114290009

امید شریفی

7

Odayali44@gmail.com

9124290001

علی عدی

8

 

9124290002

مسعود صوفی مجید پور

9

sarasarigol@gmail.com

9214290001

سارا ساری گل

10

ehsansaniee@yahoo.com

9214290002

احسان صنیعی

11

Mehdi.asgari8@gmail.com

9214290003

مهدی عسگری

12

mnoroozinejad@gmail.com

9214290005

مریم نوروزی نژاد

13

Dehghani.hani@gmail.com

9224290001

هانی دهقانی

14

ebrahimmath@yahoo.com

9214290004

ابراهیم فرجی

15

sudehghodsi@yahoo.com

9214290006

سوده قدسی

16

Nemati.morteza66@gmail.com

9214290007

مرتضی نعمتی

17

Ferdosi.mahdi@yahoo.com

9214290008

مهدی فردوسی جلالی

18

Shokri.nooshin@gmail.com

9214290009

نوشین شکری

19

Vahidomidi.eco@gmail.com

9414476001

وحید امیدی

20

eghtesadilam@gmail.com

9414476002

مهدی امینی راد

21

esnaeltorkamani@yahoo.com

9414476003

اسماعیل ترکمنی

22

masomehghorbani@gmail.com

9414476004

معصومه قربانی

23

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند